Adatkezelési tájékoztató

a fabianevi.com weboldal használatához kapcsolódó adatkezelésről

 • Az adatkezelő adatai


Név: Fábián Éva Zsófia egyéni vállalkozó

Székhely: 1029, Budapest Nádor utca 23

Adószám: 56997987-1-41

Weboldal: 56997987-1-41

E-mail: foto@fabianevi.hu

Telefonszám: +36-209-286-820

A weboldalon adatkezelési tevékenységet Fábián Évi fotóművész fotóalbumainak nyomtatott formában történő megvásárlásához kapcsolódóan folytatunk.

 • A megrendelés beküldése és feldolgozása

Kezelt személyes adatok köre: teljes név, lakcím, emailcím

Az adatkezelés célja: a megrendelés rögzítése és teljesítése

Jogalap: az adatkezelő, mint szolgáltató és a vásárló közötti szerződés létrejötte és teljesítése

Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséig

Az adatkezelés a termék megvásárlásához szükséges feltétel.


 • A megrendelt termék kifizetéséhez kapcsolódó adatkezelés

A megrendelt terméket a vásárló a PayPal szolgáltató igénybevételével tudja kifizetni, ezzel kapcsolatban az adatkezelő fizetési (bankkártya) adatokat nem kezel. Az elektronikus fizetési szolgáltató adatkezelési tevékenységére vonatkozó tájékoztató a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full weboldalon érhető el. A fizetés bizonylatait a szolgáltató elektronikus úton küldi meg az adatkezelő részére.

Kezelt személyes adatok köre: teljes név, emailcím, tranzakció időpontja, azonosítója, összege

Az adatkezelés célja: a kifizetés bizonylatolása, a termék kifizetésének könyvelése

Jogalap: az adatkezelő, mint szolgáltató és a vásárló közötti szerződés létrejötte és teljesítése, 

Az adatkezelés időtartama: A fizetési bizonylaton szereplő email címet, a fizetési tranzakció időpontját, azonosítóját és összegét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamig (8 év) kezeli.


 • A megrendelt termék kiszállítása

Kezelt személyes adatok köre: teljes név, szállítási cím, emailcím

Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése, a termék kiszállítása

Jogalap: az adatkezelő, mint szolgáltató és a vásárló közötti szerződés létrejötte és teljesítése, teljesítést követően az adatkezelő – jogi igény érvényesítéséhez fűződő – jogos érdeke

Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítését követő 5 évig

Az adatkezelés a termék megvásárlásához szükséges feltétel.


 • A számla kiállítása

Kezelt személyes adatok: teljes név, számlázási cím

Az adatkezelés célja: a vásárlásról szóló bizonylat kiállítása és megőrzése

Az adatkezelés jogalapja és időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó köteles a számla kiállításától számított 8 évig meg őrizni.

Az adatkezelés a termék megvásárlásához szükséges feltétel.


 • Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. Ennek során az adatkezelő az Ön által megadott szállítási adatokat: név, szállítási cím, telefonszám, emailcím a szállítást végző szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak továbbítja.

Kezelt adatok: teljes név, szállítási cím, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint a teljesítést követő 5 évig kezeli

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, a teljesítést követően az áruszállítást végző szolgáltatóval szembeni esetleges igények érvényesítése

Az adatkezelés a termék megvásárlásához szükséges feltétel.

Az áruszállítást végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszáma: +36 1 767 8200

E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Weboldala: posta.hu

A szolgáltató az adatkezelővel kötött szerződés alapján végzi el a megrendelt termék kiszállítását. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a saját weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.


 • Szavatossági igények kezelése

Kezelt személyes adatok: teljes név, cím

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés szerinti jogi kötelezettségek teljesítése .

Az adatkezelés időtartama:A vállalkozás a fogyasztó szavatossági  igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(A szavatossági igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai alkalmazandók. A székhelyre küldött levélben vagy a foto@fabianevi.hu címre küldött emailben bejelentett szavatossági igényéről a vállalkozás jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági igénye alapján érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági  igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Amennyiben a vállalkozás a megvásárolt terméket átveszi, erről átvételi elismervényt állít ki, amelyen fel kell tüntetni a) a fogyasztó nevét és címét, b) a dolog azonosításához szükséges adatokat, c) a dolog átvételének időpontját, továbbá d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kicserélt terméket átveheti.)


 • Egyéb panaszok kezelése

Kezelt személyes adatok: Vásárló neve, címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.  törvény 17/A. § alapján 3 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján az adatkezelő vállalkozás 5 évig köteles a panaszt, a jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát megőrizni.


 • További adatfeldolgozók


 • Az adatfeldolgozó megnevezése: tárhelyszoláltató

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

Telefonszám: 1-432-3232

E-mail cím: support@dotroll.com

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 48.

Weboldal: www.dotroll.com

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 • Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

A könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában és könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét, a fizetési bizonylaton szereplő email címet, a fizetési tranzakció időpontját, azonosítóját és összegét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamig (8 év) kezeli.

 • 8.3.Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 30 354 4789

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.szamlazz.hu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamig (8 év) kezeli.


 • Tájékoztatás az érintett jogairól


 • A honlapunkat használó látogató számára biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.


 • Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést, azokról adjon tájékoztatást. Kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki.


 • Kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

Az adatait kérésére töröljük, ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

8.4. Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. Tiltakozás esetén adatait töröljük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása, azaz az adatok eredeti célnak megfelelő felhasználásának felfüggesztése is kérhető.


 • Az érintett jogainak érvényesítése


9.1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelőhöz fordulhat a címünkre (1029, Budapest Nádor utca 23) írt levélben vagy a foto@fabianevi.hu címre küldött emailben.

9.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

9.3. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2021. december 9-től hatályos.


Kelt: Budapest, 2021.12.09.


Using Format