Általános Szerződési Feltételek


I. A www.fabianevi.com oldalon forgalmazott szolgáltatások és termékek ismertetése, tájékoztatója

A www.fabianevi.com webáruházban kizárólag Fábián Évi fotóművész fotóalbumait vásárolhatja meg.

II. A Szolgáltató

A www.fabianevi.com/store online áruházat Fábián Éva Zsófia (egyéni vállalkozó) üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

 • A Szolgáltató neve: Fábián Éva Zsófia
 • A Szolgáltató székhelye: 1029, Budapest Nádor utca 23
 • Szolgáltató e-mailcíme: foto@fabianevi.hu. fotofabianevi@gmail.com
 • Nyilvántartási szám: 55713771
 • Vállalkozás kezdete: 2021.03.01.
 • Nyilvántartó: Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY)
 • Adószám: 56997987-1-41
 • Pénzforgalmi bankszámlaszám, PayPal kereskedői azonosító: LDAXULVMM83UL
 • A webshop a TEÁOR: 4791 csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységi körébe tartozik.

III. A szolgáltatás igénybevétele

 • A megrendelések leadása a www.fabianevi.com/store internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül www.fabianevi.com/store webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül a PayPal alkalmazás automatikusan visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. 
 • Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 • A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá foto@fabianevi.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b) Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. 

c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1029 Budapest, Nádor utca 23), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

e) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

g) Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletben találhatók.

4. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. 

5. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

IV. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket nem veheti át személyesen. A Szolgáltató kizárólag postai úton és futárral szállít. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

 • A vásárló a fizetést követően 48 órán belül kap visszaigazolást a PayPaltól. 
 • A Nők Magyarországon 1 és a Nők Magyarországon 2 című könyveket a fizetést követően öt munkanapon belül postázza a Szolgáltató a megadott postacímre.
 • Nők Magyarországon 3 című könyv megjelenése 2022-ben várható. A Szolgáltató a könyvet a megjelenést követően öt munkanapon belül postázza.


1. számú melléklet

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján) 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő: a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le; b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Fábián Éva Zsófia 1029 Budapest, Nádor utca 23, foto@fabianevi.hu  Ebből a célból felhasználhatja az Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.


2. számú melléklet

(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján) 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: Fábián Éva Zsófia 1029 Budapest, Nádor utca 23


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

1. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

2. A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt…Using Format